Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van:

Private Outhouse 

Kantoor en bezoekadres: Europaweg 1, 7903 TD Hoogeveen

Tel. +31654618624

E-mail: privateouthouse@gmail.com

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Private Outhouse aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, die betrekking hebben op de nationale dan wel internationale verkoop van privé sanitair en aanverwante producten en verlening van diensten, een en ander in de ruimste zin van het woord, tenzij door Private Outhouse van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

In het navolgende wordt verstaan onder Private Outhouse: het door Private Outhouse geleid bedrijf welke zich richt op de verkoop van privé sanitair / keukens en aanverwante zaken, in de meest ruimte zin van het woord.

Opdrachtgever: iedere opdrachtgever, rechtspersoon of natuurlijk persoon dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersonen, die met Private Outhouse een overeenkomst sluit dan wel Private Outhouse opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Private Outhouse en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

• Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de directie van Private Outhouse dit heeft ondertekend.
• Wanneer de rechter één of meerdere bepalingen om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaart, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd gelden.
• Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden door Private Outhouse schriftelijk zijn aanvaard.
• De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Private Outhouse, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen, offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.2 De inhoud van folders, drukwerk, website etc. binden Private Outhouse niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.
2.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reiskosten, verzendkosten, montagekosten, transportkosten etc., tenzij anders aangegeven.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Private Outhouse niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5 Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, zonder dat Private Outhouse tot enige schadevergoeding gehouden is.
2.6 Indien de overeenkomst niet aan Private Outhouse wordt verleend, heeft Private Outhouse het recht alle kosten, die Private Outhouse heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan opdrachtgever in rekening te brengen.
2.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten worden eerst bindend door schriftelijke aanvaarding in een door Private Outhouse ondertekende bevestiging van de overeenkomst of indien door Private Outhouse uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3.2 Private Outhouse behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de overeenkomst door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd en/of de werkzaamheden door Private Outhouse pas zullen aanvangen na vooruitbetaling.
3.3 Opdrachtgever is gehouden een aanbetaling te doen van 50% van het factuurbedrag, bij gebreke waarvan Private Outhouse niet verplicht is om de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Private Outhouse, dan wel de door haar ingeschakelde persoon of personen, zal (zullen) de overeenkomst met zorg uitvoeren, volgens de met opdrachtgever overeengekomen procedures en daarbij de belangen van opdrachtgever naar beste weten behartigen.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Private Outhouse het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Private Outhouse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Private Outhouse worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Private Outhouse zijn verstrekt, heeft Private Outhouse het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Private Outhouse is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. In dat geval kan Private Outhouse de uitvoering van de volgende fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of totdat de openstaande facturen zijn voldaan.
4.5 Private Outhouse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Private Outhouse is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6 Private Outhouse zal op verzoek van opdrachtgever het privé sanitair of andere bouwwerken tegen berekening van de overeengekomen tarieven bedrijfsklaar maken.
4.7 Private Outhouse is niet verantwoordelijk voor het verrichten van onderzoek naar de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s en zij is ook nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hieraan mocht ontstaan. Opdrachtgever zal (indien aan de orde) zelf een melding van de grondwerkzaamheden doen bij het Kadaster. Opdrachtgever vrijwaart Private Outhouse voor alle schade die voort kan vloeien uit het raken of beschadigen van ondergrondse of bovengrondse obstakels in de ruimste zin van het woord.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal Private Outhouse opdrachtgever hierover inlichten.

Artikel 6. Contractduur en uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen Private Outhouse en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Een door Private Outhouse opgegeven (afleverings)termijn is indicatief en informatief en geldt nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van de enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
6.3 Private Outhouse heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren en te factureren.

Artikel 7. Prijzen

7.1 De door Private Outhouse genoemde prijzen zijn gebaseerd op per datum van aanbieding geldende omstandigheden, zoals kostprijzen en/of inkoopprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, lonen, salarissen, overheidslasten, sociale lasten, materiaalprijzen en dergelijke.
7.2 Indien, gedurende een tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding of overeenkomst en de datum van aflevering, één of meer van de omstandigheden zoals in lid 1 genoemd, wijzigen, is Private Outhouse gerechtigd tot verhoging van de prijs.
7.3 Alle door of vanwege Private Outhouse genoemde prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
7.4 De kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten vallen buiten de prijs en komen ten laste van opdrachtgever.
7.5 Private Outhouse is te allen tijde gerechtigd om, indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die een hogere kostprijs voor Private Outhouse ten gevolge heeft en welke niet als normaal handelsrisico zijn aan te merken, dienovereenkomstige toeslagen op prijzen van lopende order en/of bestellingen te berekenen.

Artikel 8. Betaling en zekerheid

8.1 Betaling dient – zonder opschorting of verrekening – te geschieden vóór of bij aflevering, op een door Private Outhouse aan te geven wijze.
8.2 Private Outhouse behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst, of het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals (vooruit)betaling van het overeengekomen honorarium te verlangen.
8.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn van dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
8.4 Ter zake van een opdrachtgever, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de opdrachtgever, waarbij deze een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,–. Indien de werkelijke kosten hoger liggen dan gelden de werkelijke kosten als verschuldigde buitengerechtelijke kosten. De enkele inschakeling van een derde door gebruiker doet de verschuldigdheid ontstaan.
8.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Private Outhouse op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Levering en risico
9.1 Levering van verkochte producten vindt plaats af magazijn van Private Outhouse dan wel haar leverancier. Vanaf dat moment gaat het risico over op opdrachtgever, ongeacht de feitelijke plaats van aflevering.
9.2 Opdrachtgever is verplicht de gekochte producten af te nemen op het overeengekomen moment, bij gebreke waarvan Private Outhouse de producten zal moeten opslaan voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende (opslag)kosten verschuldigd zijn aan Private Outhouse.
9.3 Alle kosten van het transport komen voor rekening van opdrachtgever. En dienen separaat aan transporteur voldaan te worden.

Artikel 10. Plaatsing en toestemming

10.1 Indien voor plaatsing van een product van Private Outhouse toestemming van een derde (gemeente of anderszins) nodig is, draagt opdrachtgever tijdig zorg voor de verkrijging van die toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan Private Outhouse blijken.
10.2 Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van de opdrachtgever.
10.3 Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van een geleverd product van welke aard ook, komen geheel voor rekening van opdrachtgever, ook indien Private Outhouse deze heeft voldaan.

Artikel 11. Locatie

11.1 Opdrachtgever bepaalt de plaats waar de Private Outhouse wordt geplaatst. In aansluiting op het bepaalde in artikel 4.6 van deze voorwaarden onderzoekt opdrachtgever of en staat ervoor in dat het product op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden geplaatst. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door opdrachtgever getroffen en komen geheel voor diens rekening.
11.2 Het terrein, waarop het gekochte dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Private Outhouse kan van de opdrachtgever verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door opdrachtgever aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Private Outhouse van deze bevoegdheid kan opdrachtgever zich niet jegens Private Outhouse beroepen.
11.3 Bij het plaatsen van Private Outhouse, gaat Private Outhouse ervan uit dat de onderliggende grond geschikt is en voorzien is van een tegelplateau, dan wel een betonnen fundering waar de Private Outhouse waterpas op geplaatst kan worden. Opdrachtgever dient vooraf zelf onderzoek te doen naar de (geschiktheid c.q. hardheid van de) grond. Een onverhoopte verzakking komt volledig voor risico van opdrachtgever. Private Outhouse is daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.
11.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat op de dag die voor het afleveren en/of monteren van de producten met Private Outhouse is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is voor (onder andere) zwaar vrachtverkeer.

Artikel 12. Gebreken, onderzoek, reclames

12.1 Opdrachtgever zal het gehuurde terstond na afgifte door Private Outhouse nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of
gebreken binnen 8 dagen na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Private Outhouse melden, één en ander op straffe van verval van het recht om hierop een beroep te doen.
12.2 Gebreken die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen binnen 8 dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen 12 maanden na levering, mondeling met schriftelijke bevestiging aan Private Outhouse te worden gemeld.
12.3 Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal Private Outhouse ongedaan maken door aanvulling, reparatie of vervanging, zulks ter keuze van Private Outhouse.
12.4 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij Private Outhouse te worden ingediend.
12.5 Eventuele klachten, van welke aard van ook, geven geen recht op opschorting.
12.6 De werking van het door Private Outhouse gebruikte of verwerkte hout, wordt nimmer als een gebrek of tekortkoming aangemerkt, aangezien hout is aan te merken als een natuurproduct en dus onderhevig is aan uitzetten, krimpen, splijten, etc.
12.7 De door Private Outhouse geleverde zaken kunnen van de omschrijving in de orderbevestiging afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maat- of kleurverschillen of ondergeschikte wijzigingen. Dit levert geen gebrek of tekortkoming op.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle door Private Outhouse geleverde Private Outhouses (en aanverwante zaken) blijven eigendom van Private Outhouse totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten.
13.2 Opdrachtgever is gehouden als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde producten, totdat er volledige betaling heeft plaatsgevonden door opdrachtgever en laatstgenoemde geen verdere verplichtingen meer heeft jegens Private Outhouse. Pas nadat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn voldaan, heeft opdrachtgever het recht de producten op welke wijze dan ook te bezwaren, te verkopen, verhuren, te leveren dan wel aan derden af te staan.
13.3 Opdrachtgever verplicht zich jegens derden, die de geleverde producten wil bezwaren, op eerste verlangen van Private Outhouse te verklaren dat hij niet tot het bezwaren van de producten bevoegd is.
13.4 Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Private Outhouse dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Private Outhouse haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CPrivate Outhouse zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Private Outhouse zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Private Outhouse.

Artikel 14. Ontbinding door opdrachtgever

14.1 Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
14.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden door opdrachtgever, heeft Private Outhouse recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Private Outhouse zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe geleverde diensten c.q. gedane leveringen.

Artikel 15. Ontbinding en opschorting door Private Outhouse

15.1 Private Outhouse is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst Private Outhouse ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
• opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd;
• in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op opdrachtgever de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.
15.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Private Outhouse op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Private Outhouse de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
15.3 Private Outhouse behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Private Outhouse is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, tenzij sprake is opzet of grove schuld.
16.2 Indien Private Outhouse uit hoofde van het vorige lid onverhoopt toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en wel tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Private Outhouse in het voorkomende geval uitkeert.
16.3 Afnemer vrijwaart Private Outhouse voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.
16.4 Specifiek is ook uitgesloten schade ten gevolge van calamiteiten in de ruimste zin van het woord, zoals heftige of onvoorspelbare weersomstandigheden, alsook schade aan de Private Outhouse of ander product of schade hieraan door omstandigheden waar Private Outhousegeen schuld aan heeft.
16.5 Op straffe van verval dient een schade binnen acht kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Private Outhouse te worden gemeld en dient verder aan Private Outhouse op haar verzoek alle medewerking te worden verleend bij diens onderzoek naar aard, oorzaak en omvang van de schade.
16.6 Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen indien niet binnen zes maanden na de schadedatum respectievelijk na de ontdekking van de schade dienaangaande een rechtsvordering is ingesteld.
16.7 Private Outhouse verstrekt een garantie van één jaar, met uitzondering van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Voor wat betreft dergelijke slijtage onderdelen zal Private Outhouse tot uiterlijk een jaar na levering per geval en onverplicht beoordelen of er garantie wordt verstrekt.
16.8 Indien Private Outhouse enige garantieverplichting nakomt, is Private Outhouse vrij in de keuze tot reparatie, vervanging of schadeloosstelling. Opdrachtgever heeft in dat geval geen verdere aanspraken op Private Outhouse.
16.9 Iedere garantieaanspraak komt te vervallen, indien opdrachtgever zelf werkzaamheden aan het geleverde verricht of laat verrichten ofwel wanneer het geleverde onzorgvuldig of onvoorzichtig is gebruikt.

Artikel 17. Overmacht

17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Private Outhouse geen directe invloed kan uitoefenen, doch waardoor Private Outhouse niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Private Outhouse worden daaronder begrepen, maar ook: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of- verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.
17.3 Voor zover Private Outhouse ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd om dit deel separaat te factureren.

Artikel 18. Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Private Outhouse zich de intellectuele en industriële eigendomsrechten en bevoegdheden voor die Private Outhouse toekomen op grond van de wet.
18.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan om op de geleverde c.q. verhuurde producten aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent eigendomsrechten of merken, te wijzigen of de producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

Artikel 19. Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Het is Private Outhouse toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
19.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Private Outhouse.

Artikel 20. Hoofdelijkheid

20.1. Bij meer dan één opdrachtgever zijn opdrachtgevers tegenover Private Outhouse hoofdelijk verbonden voor al hetgeen uit of in verband met de overeenkomst verschuldigd is. Eventuele rechtsopvolgers zijn eveneens hoofdelijk verbonden.

Artikel 21. Toepasselijk recht

21.1 Op de rechtsverhouding tussen Private Outhouse en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.
21.2 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 1980 is uitgesloten.
21.3 Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter die bevoegd is ter vestigingsplaats van Private Outhouse, tenzij dwingend recht anders bepaalt.Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop